Privacy Statement Spargle

Privacy Statement Spargle

 

Dit is het privacystatement van Spargle BV en Spargle Network BV, hierna gezamenlijk te noemen Spargle.
Spargle is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Wanneer je als kandidaat, sollicitant, zelfstandige zonder personeel of (directe of ingehuurde) werknemer je persoonsgegevens aan Spargle verstrekt, worden jouw gegevens opgenomen in de databank van Spargle. Dit geldt ook voor de gegevens die wij van jou als werknemer of vertegenwoordiger van een (potentiële) zakelijke relatie (zoals een (potentiële) opdrachtgever, leverancier, verkoper of ander(e) bedrijf of instelling) ontvangen.

Wij hechten veel belang aan jouw privacy. De door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd in overeenstemming met de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

Gegevens die wij verwerken van website bezoekers

In het algemeen kun je onze websites bezoeken zonder persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wel verzamelen wij, net als veel andere websites, bepaalde niet-identificeerbare automatische informatie over de gebruikers van onze websites. Daarnaast verwerken wij gegevens over de datum en het tijdstip dat je onze website(s) en –pagina’s bezoekt, de regio van waaruit je onze website(s) bezoekt, de website(s) via welke je op onze website(s) bent gekomen, de pagina’s en onderdelen van de website(s) die je bezoekt (hoe lang en hoe vaak en in welke volgorde), welke informatie je bekijkt en welke informatie je up- of downloadt van de website(s).

De verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeftes van de bezoekers van onze website(s). We zullen je gegevens nooit voor commerciële doeleinden aan derde partijen verkopen. Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken, verwijzen wij u naar ons cookiestatement zoals dat op onze website(s) staat.

Onze websites kunnen verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van anderen bevatten. Dit privacystatement is niet van toepassing op deze websites en wij raden u aan het privacybeleid van de websites van deze anderen na te lezen zodat u op de hoogte bent hoe zij met jouw privacy omgaan.

Gegevens die wij verwerken bij inschrijven op onze nieuwsbrief

Indien je je inschrijft voor de Spargle nieuwsbrief, worden je persoonsgegevens gebruikt om je te informeren over onze diensten. Spargle verwerkt jouw emailadres, voor- en achternaam om de nieuwbrief te versturen.

Bij het inschrijven voor onze nieuwsbrief geef je ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van de bovenstaande gegevens door middel van een opt-in, zodat wij je de nieuwsbrief kunnen bezorgen. Je hebt het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken door middel van het simpelweg versturen van een e-mail naar info@spargle.com of door afmelding via de uitschrijfknop die zich onderaan iedere nieuwsbrief bevindt.

De gegevens die we verzamelen worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt, en in dit geval uiterlijk 2 jaar na het versturen van de laatste nieuwsbrief dan wel na jouw opt-out verwijderd.

Gegevens die wij verwerken van kandidaten, sollicitanten, zelfstandigen zonder personeel en (directe of ingehuurde) werknemers

Persoonsgegevens die Spargle van haar flexwerkers, kandidaten, sollicitanten, zelfstandigen zonder personeel en (directe of ingehuurde) werknemers ontvangt, gebruiken wij voor doeleinden die betrekking hebben op:

A. Het voorstellen op aanvragen van onze klanten

 • Om jouw geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht te beoordelen, jouw beschikbaarheid vast te leggen en jou in contact te brengen met of voor te stellen aan één of meerdere (potentiële) opdrachtgevers en/of relaties;
 • Om je te bemiddelen naar werk/opdrachten, je trainingsmogelijkheden, carrière- en/of loopbaanadviezen en/of overige (werkgerelateerde) diensten aan te bieden, je in te zetten bij opdrachtgevers, werkzaamheden bij opdrachtgevers te laten verrichten, dan wel om opdrachten voor je te regelen.

Spargle deelt jouw gegevens alleen met opdrachtgevers na jouw toestemming.

Spargle verwerkt in geval A:

 • NAW gegevens (voor- en achternaam, adres, woonplaats)
 • Curriculum vitae
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Indicatie salaris c.q. tarief

De verwerking van de bovenstaande gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening.

De gegevens die we verzamelen worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt. Na afronden van het sollicitatieproces/voorstelproces verwijderen wij jouw gegevens binnen 4 weken, tenzij je akkoord geeft om jouw gegevens langer te bewaren t.b.v. toekomstige vacatures. In dit geval worden jouw gegevens uiterlijk 2 jaar na de verwerking en/of na afloop van de dienstverlening verwijderd.

B. Het afsluiten van een juridische overeenkomst (indien na bemiddeling door Spargle een dienstverband bij opdrachtgever/Spargle of een interim opdracht tot stand komt)

 • Om met jou een personeels-/arbeidsbemiddelingsrelatie of een werknemers-/werkgeversrelatie aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een personeels-, financiële-, uren-, verzuim- en/of salarisadministratie te voeren, dan wel om een relatie gericht op het verwerven/uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een financiële administratie te voeren;
 • Om met jou, onze opdrachtgever(s) en/of relaties overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren en na te kunnen komen.

Spargle verwerkt in geval B:

 • NAW gegevens (voor- en achternaam, adres, woonplaats)
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • Salaris c.q. tarief
 • Referenties
 • KvK uittreksel*
 • Btw-nummer*
 • Bankrekeningnummer*
 • Kopie relevante diploma’s**
 • VOG/VGB**
 • BSN**
 • Paspoort**
 • Geboorteplaats**

*    In geval van interim opdrachten door zelfstandigen zonder personeel
** Indien dit voor betreffende opdrachtgever noodzakelijk is

Wij verwerken uitsluitend bijzondere persoonsgegevens voor zover je hier expliciet toestemming voor geeft, dan wel daartoe een (andere) wettelijke grondslag bestaat, bijvoorbeeld omdat we je (identificatie)gegevens doorgeven aan de opdrachtgever waar je aan de slag gaat. Als de opdrachtgever om bijzondere persoonsgegevens vraagt zullen we je hier altijd eerst toestemming voor vragen. Bijzondere gegevens die wij verwerken betreffen veelal gegevens die zijn af te leiden uit jouw identiteitsbewijs.

De verwerking van de bovenstaande gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening.

De gegevens die we verzamelen worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt, en in dit geval uiterlijk 2 jaar na de verwerking en/of na afloop van de dienstverlening en/of het dienstverband bij Spargle verwijderd, met uitzondering van de gegevens waarvoor de fiscale bewaartermijn van 7 jaar van toepassing is (dit zijn de gegevens die op je factuur staan).

C. Voor borging en inzicht

 • Om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;
 • Voor managementdoeleinden en het genereren van managementinformatie en -rapportages, het uitvoeren van (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles;
 • Om je toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van onze besloten webomgeving en/of portals.

Spargle verwerkt in geval C:

Alle gegevens die zijn vermeld in categorie B, met uitzondering van de gegevens die zijn gemarkeerd met **.

De gegevens die we verzamelen worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt, en in dit geval uiterlijk 2 jaar na de verwerking en/of na afloop van de dienstverlening en/of het dienstverband bij Spargle verwijderd, met uitzondering van de gegevens waarvoor de fiscale bewaartermijn van 7 jaar van toepassing is (dit zijn de gegevens die op je factuur staan).

Tot de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt hebben alleen personen toegang die over deze gegevens dienen te beschikken voor de (uitvoering van) hun werkzaamheden en/of ter voldoening aan de geldende wet- en regelgeving. Denk hierbij aan de personeels-, financiële-, verzuim- en/of salarisadministratie, relevante bewerkers, personen betrokken bij de (interne en externe) kwaliteitsbewaking, (het toezicht op) de financiële verslaglegging en de uitvoering van premiekorting- en subsidieregelingen.

Gegevens die wij verwerken van werknemers of vertegenwoordigers van (potentiële) zakelijke relaties

Persoonsgegevens die Spargle van werknemers of vertegenwoordigers van zakelijke (potentiële) relaties (zoals (potentiële) opdrachtgevers, leveranciers, verkopers en andere bedrijven of instellingen) ontvangt, gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 1. om je gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening en/of gebruik te kunnen maken van jouw dienstverlening;
 2. om met jou een handelsrelatie aan te gaan en te onderhouden;
 3. om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren;
 4. om je te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven en bedrijfsmagazines) en om jou aanbiedingen te kunnen doen;
 5. om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;
 6. om je toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van onze besloten webomgeving en/of portals.

Spargle verwerkt onder meer de volgende gegevens: (zakelijke) NAW-gegevens (naam, adres, vestigings-/woonplaats), geboortedatum (optioneel, namelijk voor zover verstrekt), e-mailadres, gegevens voor het onderhouden van de relatie, functie- en contactgegevens. Wanneer aan u een gebruikersnaam en wachtwoord is verstrekt om toegang te verkrijgen tot onze besloten webomgeving en/of portals, worden deze gegevens eveneens door ons verwerkt.

Spargle kan de persoonsgegevens van werknemers en vertegenwoordigers van (potentiële) zakelijke relaties doorgeven aan anderen indien dit van belang is voor de uitvoering van haar dienstverlening. Spargle kan jouw gegevens in dit geval bovendien doorgeven aan kandidaten, sollicitanten, werknemers, leveranciers, auditinstanties, overheidsinstellingen, onderaannemers en aan bedrijven en/of personen die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder bewerkers). Daarnaast kan Spargle jouw gegevens verstrekken aan anderen indien zij daartoe op grond van de wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel toestemming van jou voor heeft gekregen. Verder kan Spargle jouw bedrijfsprofiel of vacatures van jouw onderneming, nadat je daartoe toestemming heeft gegeven, al dat niet geanonimiseerd, op haar website plaatsen en/of openbaar maken.

Spargle bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving. Uiterlijk 2 jaar na afloop van onze zakelijke relatie verwijdert Spargle de gegevens in elk geval.

Beveiliging

Spargle spant zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Werknemers van Spargle, die toegang hebben tot jouw persoonsgegevens, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.

Ondanks de door ons genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of jouw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Spargle kan hiervoor nooit op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld.

Spargle begrijpt dat het veilig bewaren van je Persoonsgegevens belangrijk is. De gegevens die in onze database zijn opgeslagen worden beschermd door gebruikmaking van gangbare en up-to-date elektronische beveiligingstechnieken, volgens de geldende normen voor beveiliging van gegevens.

Onze Website is beveiligd door middel van SSL-certificaten. Dit kun je herkennen door het groene slot-icoontje links van de URL in de adresbalk van je browser en aan de letters “HTTPS”. Alle gegevens die je via onze Website verstuurt zijn daarmee versleuteld en niet te lezen door derden. Ook de uitwisseling van gegevens tussen onze Website en onze verwerkingspartners, vindt plaats door middel van beveiligde verbindingen. Alle partners met wie we uw persoonsgegevens delen moeten zich ook aan deze beveiligingseisen houden, hierover maken we met deze partijen afspraken. Als je meer wilt weten over de specifieke afspraken die we met specifieke partijen hebben gemaakt, kun je dit altijd vragen via info@spargle.com.

We plaatsen ook gegevens op lokale schijven en databases op onze devices. Deze devices zijn afgeschermd middels een wachtwoord. Onze e-mailservers zijn op alle devices beveiligd middels 2-staps verificatie.

Inzage, correctie en verwijdering

U kunt ons op elk gewenst moment via info@spargle.com dan wel per brief (Spargle B.V., Tesselschadelaan 15-B, 1217LG Hilversum) verzoeken aan te geven welke gegevens wij van u verwerken. Daarnaast kun je op elk gewenst moment via de hiervoor beschreven procedure verzoeken jouw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Wij streven ernaar binnen vier weken na ontvangst van jouw verzoek op jouw verzoek te reageren.

Wanneer u beschikt over een eigen besloten web-omgeving of een portal, dan kunt u mogelijk ook zelf jouw gegevens (gedeeltelijk) aanvullen, verbeteren of verwijderen.

Vragen, opmerkingen, bezwaar en klachten

Indien u vragen, opmerkingen, bezwaar of klachten heeft met betrekking tot dit privacystatement of de manier waarop Spargle jouw gegevens registreert, gebruikt en verwerkt, dan kunt u deze per e-mail kenbaar maken via info@spargle.com, dan wel door een brief te sturen naar Spargle B.V., Tesselschadelaan 15-B, 1217 LG Hilversum. Wij streven ernaar zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken na ontvangst van jouw vraag, opmerking of klacht te reageren.

Intrekken

Indien je ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van je Persoonsgegevens, kun je deze toestemming te allen tijde intrekken door middel van het versturen van een e-mail naar info@spargle.com. We zullen je verzoek met betrekking tot intrekking van toestemming zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken beantwoorden en bevestigen.

Dataportabiliteit

Je hebt recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat je het recht hebt om de Persoonsgegevens, die je aan ons hebt verstrekt, in een bruikbare vorm te ontvangen om deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Indien je je gegevens in een dergelijke vorm wilt ontvangen, kun je dit doen door een e-mail versturen aan info@spargle.com, dan wel door een brief te sturen naar Spargle B.V., Tesselschadelaan 15-B, 1217LG Hilversum. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op om te bespreken in welk formaat je de gegevens wilt ontvangen. We zullen na dit contact binnen 4 weken, en uiterlijk binnen 3 maanden indien het verzoek complex is, reageren op jouw verzoek en de gegevens verstrekken.

Klacht bij Autoriteit Persoonsgegevens

Indien je bedenkingen hebt of je je zorgen maakt over de manier waarop wij omgaan met jouw Persoonsgegevens, met inbegrip van de wijze waarop wij jouw Persoonsgegevens hebben verwerkt, kun je dit melden bij een gegevensbeschermingsautoriteit die bevoegd is om deze klachten aan te horen.

Aanpassen Privacystatement

Deze privacyverklaring kan door Spargle van tijd tot tijd veranderd worden, indien nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden en/of zij dit nodig acht. Indien Spargle inhoudelijke veranderingen doorvoert of daartoe wettelijk gehouden is, zullen we je voorafgaand aan deze verandering hierover berichten via het e-mailadres dat bij ons bekend is omdat je klant bent of via een bericht op onze website. Neem deze privacyverklaring regelmatig door, vooral voordat je ons enige Persoonsgegevens verstrekt. Deze privacyverklaring is voor het laatst op de hieronder aangegeven datum geüpdatet. Indien je onze Website voortdurend blijft gebruiken na eventuele wijzigingen of herzieningen van deze privacyverklaring, zal uit dat gebruik jouw instemming met de voorwaarden van deze herziende verklaring blijken.

Datum laatste update: 28 mei 2018